Motorola/V3x

The US reference for the Motorola V1150.