Motorola/V3x


The US reference for the Motorola V1150.